Month: October 2016

Zintatine 20

Thuốc Zintatine 20 là gì ? Thuốc Zintatine 20 (Thành phần: Simvastatin) được sử dụng cùng với một chế độ ăn uống thích hợp để điều trị cholesterol cao và
Read More

Vanco-Lyomark

Thuốc Vanco-Lyomark là gì ? Thuốc Vanco-Lyomark ( Thành phần: Vanco-Lyomarkycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan (cũng được gọi
Read More

Terena Injection

Thuốc Terena Injection là gì ? Thuốc Terena Injection ( Thành phần: Terena Injectionycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan
Read More

Vancorin injection

Thuốc Vancorin injection là gì ? Thuốc Vancorin injection ( Thành phần: Vancorin injectionycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan
Read More

Vanmycos-CP

Thuốc Vanmycos-CP là gì ? Thuốc Vanmycos-CP ( Thành phần: Vanmycos-CPycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan (cũng được gọi
Read More

Vaklonal

Thuốc Vaklonal là gì ? Thuốc Vaklonal ( Thành phần: Vaklonalycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan (cũng được gọi
Read More

Celovan

Thuốc Celovan là gì ? Thuốc Celovan ( Thành phần: Celovanycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan (cũng được gọi
Read More

Vancotex

Thuốc Vancotex là gì ? Thuốc Vancotex ( Thành phần: Vancotexycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan (cũng được gọi
Read More

Vancorin

Thuốc Vancorin là gì ? Thuốc Vancorin ( Thành phần: Vancorinycin viên uống đường miệng) được sử dụng để điều trị tiêu chảy do Clostridium difficile có liên quan (cũng được gọi
Read More