Sở thích bệnh nhân như một người điều hành của kết quả đối với các hình thức kinh niên của rối loạn trầm cảm chủ yếu điều trị bằng nefazodone

  Tin tức về thuốc

Sở thích bệnh nhân như một người điều hành của kết quả đối với các hình thức kinh niên của rối loạn trầm cảm chủ yếu điều trị bằng Nefazodone

Trừu tượng

BỐI CẢNH:

Ít được biết về điều hành đáp ứng với liệu pháp tâm lý, thuốc men và điều trị kết hợp với các hình thức kinh niên của rối loạn trầm cảm nặng (MDD). Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng ưu tiên của bệnh nhân ở mức cơ bản sẽ tương tác với nhóm điều trị theo kiểu khác ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

PHƯƠNG PHÁP:

Chúng tôi báo cáo kết quả cho 429 bệnh nhân tham gia trong một thử nghiệm đa trung tâm ngẫu nhiên của nefazodone , nhận thức hành vi của hệ thống Phân tích tâm lý (CBASP), hoặc liệu pháp kết hợp các hình thức kinh niên của MDD (tiêu chuẩn DSM-IV) và những người chỉ ra sở thích của họ cho loại hình điều trị tại vào nghiên cứu. Kết quả đo lường chính là tổng số điểm trên 24 mục Hamilton Rating Scale cho khủng hoảng (HAM-D-24) và các định nghĩa phân loại của thuyên giảm hoặc một phần phản ứng. Các bệnh nhân được tuyển chọn từ tháng 6 năm 1996 và tháng 12 năm 1997.

KẾT QUẢ:

Có một hiệu ứng tương tác của sở thích và điều trị của nhóm về kết quả. Hiệu quả điều trị khác nhau như là một chức năng của sở thích, và được đặc biệt rõ ràng đối với những bệnh nhân ban đầu được thể hiện ưu đãi đối với một trong những đơn trị liệu. Bệnh nhân ưa thích thuốc có tỷ lệ thuyên giảm cao hơn (45,5%) và thấp hơn có nghĩa là HAM-D-24 điểm (11,6) ở lối nghiên cứu nếu họ nhận được thuốc hơn nếu họ nhận được tâm lý trị liệu (tỷ lệ thuyên giảm 22,2%, có nghĩa là HAM-D-24 điểm số, 21.0). Bệnh nhân ưa thích tâm lý trị liệu có tỷ lệ thuyên giảm cao hơn (50,0%) và thấp hơn có nghĩa là HAM-D-24 điểm (12,1) nếu họ nhận được liệu pháp tâm lý hơn nếu họ nhận được thuốc (tỷ lệ thuyên giảm 7,7%, có nghĩa là HAM-D-24 điểm 18,3). Tuy nhiên, ưu tiên xử lý không có liên quan với nguy cơ bỏ học từ nghiên cứu.

KẾT LUẬN:

Những kết quả này gợi ý rằng ưu tiên của bệnh nhân là một người điều tiết mạnh của đáp ứng điều trị cho bệnh nhân với các hình thức kinh niên của MDD; Tuy nhiên, tỷ lệ tương đối thấp của mẫu bệnh nhân ưa thích một trong những đơn trị liệu, người tham gia không được làm mù để phân xử, và không có nhóm dùng giả dược.

LEAVE A COMMENT