Tiềm năng, ngẫu nhiên, nghiên cứu so sánh leuprorelin + gonadotropins mãn kinh con người so với ganirelix + tái tổ hợp hormone kích thích nang trứng trong các nhà tài trợ tế bào trứng và tỷ lệ mang thai trong số những người nhận tương ứng.

  Tin tức về thuốc

Tiềm năng, ngẫu nhiên, nghiên cứu so sánh leuprorelin + gonadotropins mãn kinh con người so với Ganirelix + tái tổ hợp hormone kích thích nang trứng trong các nhà tài trợ tế bào trứng và tỷ lệ mang thai trong số những người nhận tương ứng.

Trừu tượng

AIM:

Để so sánh tỷ lệ thai lâm sàng ở người nhận của tế bào trứng từ các nhà tài trợ điều trị bằng leuprorelin + gonadotropins mãn kinh của con người (HMG) với điều đó đạt được khi các nhà tài trợ đã được điều trị với ganirelix + tái tổ hợp hormone kích thích nang trứng (rFSH). Mục đích thứ hai là để so sánh phản ứng của các nhà tài trợ cho hai phương pháp điều trị.

PHƯƠNG PHÁP:

Một tương lai, ngẫu nhiên, nghiên cứu so sánh đã được tiến hành từ tháng 1 năm 2005 và tháng 11 năm 2006 tại một bệnh viện tư nhân. Các nhà tài trợ đã được chọn ngẫu nhiên để nhận được một giao thức dài leuprorelin + HMG (nhóm DI) hoặc ganirelix + rFSH (nhóm DII).Người nhận tương ứng của họ được chọn ngẫu nhiên vào nhóm RI hoặc nhóm RII, tương ứng.

KẾT QUẢ:

Các đặc tính của các nhà tài trợ tương tự ở cả hai nhóm. Nhiều chu kỳ đã bị hủy bỏ trong nhóm DI hơn so với nhóm DII (28,1% so với 2,5%; p <0,05). So với các nhà tài trợ trong nhóm DII, các nhà tài trợ trong nhóm DI cần một liều cao hơn đáng kể gonadotropins (2794 +/- 957 U vs 1777 +/- 1043 U; p <0,05) và nhiều ngày kích thích (11.7 +/- 2.3 so với 9,5 +/- 1,5; p <0,05); họ cũng mang lại ít tế bào trứng (15,0 +/- 6,1 so với 17,9 +/- 8,6; p <0,05). Không có sự khác biệt về các đặc tính của người nhận, tỷ lệ thụ tinh hay trong số lượng phôi chuyển. Chất lượng phôi chuyển là tốt hơn trong nhóm RI (8,0 +/- 1,2 so với 7,5 +/- 1,6; p <0,05), và nhóm này cũng đã đạt được một tỷ lệ mang thai tốt hơn cho mỗi chuyển phôi hơn đã làm nhóm RII (62,3% so với 48,4%; p <0,05).

KẾT LUẬN:

Điều trị các nhà tài trợ với noãn bào leuprorelin + HMG sản xuất ở những người được một xác suất lớn hơn của thai lâm sàng chuyển phôi hơn khi các nhà tài trợ đang được điều trị với ganirelix + rFSH; Tuy nhiên, chu kỳ hơn được huỷ bỏ và điều trị trước đây là khó chịu hơn đối với các nhà tài trợ.

LEAVE A COMMENT